3. Pilotní projekt „C.A.T.S. program – rozvoj žádoucích vzorců chování dětí“

Téma:
Projekt byl pilotně realizován na 1. stupni základní školy ve spolupráci s rodiči dětí. Cílovou skupinou byly dětí mladšího školního věku, rodiče a pedagogové. Program trval v průměru 2 hodiny a pracoval se skupinou maximálně 15 dětí tak, aby byl zaručen maximální individuální přístup ke každému dítěti. Standardní program tak sestával ze dvou hlavních témat (více viz níže, kapitola 4) a mezi nimiž měly děti přibližně 10-15 minutovou přestávku. Doba trvání jednotlivých témat byla přibližně 45 minut.

Projekt byl v souladu s Národní strategií prevence násilí na dětech v ČR na období let 2008 – 2018 a s doporučením dětského fondu OSN UNICEF a jeho podněty pro primární prevenci, jejichž cílovou skupinou jsou děti, škola a odborníci v přímém kontaktu s dětmi.

3.1. Východiska projektu

C.A.T.S. program (Child Assertiveness Training Series) je cílen na výcvikovou (činnostní) formu prevence násilí. Vytváří a rozvíjí u dětí ty mentálně hygienické návyky a sociální dovednosti, které jsou nutné pro vzájemné porozumění v sociálních kontaktech, pro účinné, neagresivní jednání v problémových či přímo krizových situacích, pro racionální rozhodování a odpovědné a účinné konání.

Účinné programy prevence ve vztahu k násilí by se měly zaměřovat zejména na jednotlivce ve významných formativních obdobích jejich sociálního vývoje – cílovou skupinou programu jsou děti ve věku 6 – 12 let. Program směřuje k sociální, zejména komunikativní dovednosti a k rozvoji zásadní charakteristiky osobnosti (povahového rysu), k odpovědnosti. Ústředním bodem programu je stimulace vzniku a rozvoje sociálně žádoucích vzorců chování, zvláště v problémových situacích.

C.A.T.S. program děti vybaví potřebnými sociálními dovednostmi, které jim umožní řešit problémy prosociálním, nenásilným způsobem a bude je motivovat k jejich využívání a pěstování pro ně atraktivním způsobem.

Bezprostředně projekt přispěje k minimalizaci násilí mezi dětmi a k minimalizaci traumat spojených s násilím na dětech. C.A.T.S. program učí děti jak čelit násilí ze strany známé i neznámé osoby, jak se nestát obětí sexuálního obtěžování, šikany, únosu apod.

K účinné prevenci násilí si děti osvojí nejen znalosti, ale i potřebné sociální dovednosti (kompetence).

To znamená:

 • porozumět, proč je násilí škodlivé;
 • rozpoznat známky svědčící o různých formách násilí;
 • naučit se, jak se do konfliktní situace nedostat;
 • naučit se, jak řešit situace, kde hrozí násilí.

K osvojení vědomostí a informací, které se týkají násilí, dochází ve škole i v rodině. Odborníci se ale shodují, že nestačí pouze porozumět tomu, co je násilí a proč je násilí škodlivé. Dítě by mělo disponovat s určitými znalostmi, ale na druhou stranu by nemělo být přehlceno teoretickými poznatky. Důležité je, aby umělo také komunikovat, chovat se asertivně a aby umělo řešit konflikty.

Děti se každý den nacházejí na místech, kde může dojít k násilí. Je potřebné vytvořit pro děti podmínky k tomu, aby si mohly osvojit novou sociální dovednost, to znamená způsob jak podobné situace řešit. Ačkoliv se jedná o velice vážná témata, je důležité naučit děti základním pravidlům chování během konfliktní situace v atmosféře, která nezvyšuje v dětech stres a obavy. C.A.T.S. program funguje v zahraničí již více než 25 let (v České republice od roku 2011) a je oblíben právě pro svou přátelskou a hravou formu předávání výše uvedených klíčových znalostí a
dovedností.

C.A.T.S. program podporuje rozvoj všech tři složek mentální hygieny a sociálních dovedností (kompetencí):

 1. dovednost správně vnímat
 2. dovednost správně chápat
 3. dovednost správně sdělovat a reagovat

Tyto sociální dovednosti současně pomáhají rozvíjet tolik potřebnou sebedůvěru dětí ve vlastní možnosti, podporují sebepoznávání a sebekontrolu dětí, vedou děti ke spolupráci a k rozvíjení odpovědnosti za sebe sama i sociální prostředí, ve kterém se pohybují. Sociální dovednosti jsou předpokladem pro adekvátní sociální interakci a komunikaci a napomáhají zvládání konfliktů, stresových situací a problémů.

Součástí C.A.T.S. programu je nejen vypořádání se s nebezpečnými situacemi, ale i znalost, jak jim předcházet. Je důležité, aby děti věděly, že mají určitou zodpovědnost a samostatnost při řešení situace. To dětem dodá sebedůvěru a děti poté často překvapí, jakým způsobem vyřeší danou situaci.

Důležitou součástí C.A.T.S. programu je i práce s dospělými, kteří jsou zodpovědní za ochranu dětí před násilím. Do programu jsou zapojeni rodiče dětí a učitelé. Prožitek úspěšnosti vlastního jednání dítěte, zvláště v sociálním kontaktu, je do značné míry zprostředkován reakcemi okolí na takové jednání.

Děti, které kurz absolvovaly, mají prokazatelně vyšší stupeň sebedůvěry a povědomí o sociálním prostředí, které je obklopovalo. Zpětné vazby ze strany dětí i rodičů, potvrzují, že toto je cesta, jak děti naučit vnímat svět kolem sebe bez zbytečného strachu a s odpovědností.

3.2. Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je sladění informací, znalostí a dovedností (kompetencí). Dalšími cíli projektu C.A.T.S. bylo:

 • zvýšení povědomí a bdělosti ve vztahu k možnému násilí;
 • zvládnutí konfrontace na ulici, na hřišti, ve škole apod.;
 • znalost osobního prostoru, jeho role a jeho ochrana, nastavení jasných hranic v jednání s násilně se chovající osobou;
 • bezpečnost pohybu na veřejných místech (obchodní dům, park, hřiště, ulice apod.);
 • základní bezpečnostní návyky při jednání s cizí osobou;
 • základní schopnosti k odhalení a předcházení útoku či obtěžování ze strany známé i neznámé osoby;
 • obrana proti pokusu o násilí v počátečním stádiu.

3.3. Výstupy projektu

Preventivní aktivity v rámci programu upevní způsoby chování dítěte:

 • rozvojem schopnosti dítěte racionálně se rozhodovat, při rozhodování brát v úvahu možné následky rozhodnutí - odpovědnost,
 • rozvojem repertoáru chování dítěte o sociálně akceptovatelné způsoby řešení problémů – strategie řešení konfliktů,
 • rozvojem schopností dítěte prosadit se – asertivita.

Po absolvování programu C.A.T.S. si děti osvojí

 • chování přiměřené situaci a znalosti, kdy se situace stává nebezpečnou;
 • schopnosti včas a adekvátně na nebezpečí reagovat;
 • asertivní metody pro de-eskalaci konfliktu.

3.4. Obsah projektu

Projekt má část teoretickou a praktickou, které jsou propojeny tak, aby byla po celou dobu udržena pozornost a aktivní zapojení dětí do realizace C.A.T.S. programu. Obsah programu je po teoretické i praktické stránce adekvátní věku 6 – 12 let. C.A.T.S. program je již 25 let s úspěchem využíván ve Spojených státech amerických a od roku 2011 i v České republice. Pozitivní ohlas byl zaznamenán ze strany dětí i rodičů. Program také vzbudil zájem školských zařízení, která jej mohou využít i pro prevenci a řešení problematiky šikany.

V teoretické části se program věnuje hlavním aspektům násilí mezi dětmi, ale i mezi dítětem a neznámou osobou, v praktické (výcvikové) části probíhá praktický nácvik dovedností dítěte. Děti se musí seznámit s tím, o čem je stres vyvolaný násilím a jak na ně působí. Výuka je postavena tak, aby vyvolala emoční reakci, nicméně stále platí, že vše je pod kontrolou zkušeného týmu a dítě nakonec vždy „zvítězí“ („Setting up student for success“), což se pozitivně odrazí na sebedůvěře dítěte a celkovém výukovém procesu.

Úspěšnost projektu je dána i vhodným prostředím, kde je program realizován. Probíhá v prostoru tělocvičny a realizátory jsou instruktoři bojových umění, což je pro dětskou populaci velmi přitažlivé. Program vychází z tradiční součásti filozofie bojových umění, kdy bojová umění mají primárně chránit a vzdělávat. Tento způsob je nejen jedním z nejzábavnějších výukových metod, ale přináší také nejlepší výsledky, což je opakovaně potvrzováno nejen rodiči a pedagogy, ale i samotnými dětmi.

Program C.A.T.S. je primárně zaměřen na to, jak se do konfliktní situace nedostat a když už se do něj dítě dostane, jak jej rychle vyřešit a opustit prostor, kde nebezpečí násilí nebo konfliktu hrozí. Z cílů a výstupů projektu tedy vyplývá, že hlavním záměrem programu není „sebeobrana“ fyzickým kontaktem.

 

Hodnocení: 
1
Průměr: 1 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com