Metodika pro C.A.T.S. program – rozvoj žádoucích vzorců chování dětí

V České republice neustále roste počet dětí, které se setkávají s násilím buď v roli agresora či napadeného. Dlouhodobě se ukazuje, že včasná prevence a vysvětlení dopadů násilí na obě výše zmíněné role v konfliktu, spolu s poskytnutím alternativního řešení konfliktů, může jednak zabránit samotnému vzniku těchto násilných konfliktů, ale také ušetří i finance potřebné na následnou léčbu.

1. Úvod

Tato metodika je tak určena pro každého, komu není lhostejná výše popsaná situace. Zejména má poskytnout návod k podobně zaměřeným preventivním programům, ale i vhodnou alternativu k existujícím kurzům, které velmi často ve skutečnosti téma prevence neřeší a primárně se soustředí pouze na fyzické řešení konfliktu.

Český klub F.A.S.T. Defense se zapojil do výběrového řízení na prevenci násilí mezi dětmi, jelikož využívá program, který vyučuje prevenci a verbální komunikaci v konfliktních situacích mezi dětmi po celém světě. V metodice jsou shrnuty znalosti, které byly získány více jak 25 letou historií v dětských preventivních programech.

Další velkou výhodou tohoto programu je, že jsou zde viditelné výsledky – děti chápou, že násilí není akceptovatelná forma řešení neshod a často se dá konflikt vyřešit ještě předtím, než je již fakticky nezbytné užití fyzické síly. Což pak většinou končí zraněním jednoho nebo obou účastníků konfliktu. Děti během programu získají nástroje a zkušenosti, jak konflikt řešit jinak, než fyzicky.

Účel této metodiky je tedy představit tento program, vysvětlit jeho základní pravidla a principy a demonstrovat tak alternativu k rozšířeným kurzům dětské sebeobrany, které se soustředí primárně již na nácvik řešení fyzického konfliktu.

Metodika by měla poskytnou dostatek informací o cílech a metodách programu, a v ideálním případě i aplikovat níže vysvětlené principy do programů vlastních (pokud existují). Je důležité poznamenat, že cílem není vyzdvihovat tento program jako jediný a správný způsob preventivních programů pro děti. Cílem je ukázat a vysvětlit principy, které díky své více jak 30 leté zkušenosti v oblasti bojových umění, lze považovat za vynikající a aplikovatelné i do jiných preventivních programů, které v České republice mohou existovat.

Informace, v této metodice popsané, jsou určené jak pro pedagogy, tak i pro pracovníky věnující se podobným preventivním programům na základních
školách, ale i instruktory sebeobranných systémů a trenéry bojových sportů zaměřené na děti.

Tato metodika je strukturována od obecných základů ke specifičtějším částem, od východisek k cílům a výstupům programu. Vlastní metodika je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a nejnovější poznatky související s agresivitou. Následně jsou vysvětleny principy, na kterých je systém F.A.S.T. Defense, ze kterého program C.A.T.S. program vychází, postaven. Zdůrazněna je důležitost popisu rozdílů mezi sportovní formou výcviku dětí a formou, která se zabývá sebeobranou (symetrický vs. asymetrický trénink).

Jsou zde podrobně vysvětleny spouštěče a „zlaté momenty“, které ve skutečnosti iniciují jednak eskalaci konfliktu, ale také určují jeho další průběh a modifikovaná stupnice Jeffa Coopera, která slouží k jednoznačné identifikaci úrovně intenzity konfliktních scénářů i k subjektivnímu měření pokroku dítěte. Následně jsou charakterizovány jednotlivé role členů týmu a jejich úloha během preventivního programu C.A.T.S. Závěr teoretické části je věnován konfliktnímu scénáři a jeho zapojení do celého preventivního programu.

V praktické části jsou popsány principy postupu při výuce (postupuje se zpočátku pomalu, bez silové složky a postupně se přidává jak na intenzitě, tak i na rychlosti a tvrdosti). A samozřejmě svou roli hraje i postupné zapojování emocí do konfliktního scénáře, které ověří, že je dítě schopné aplikovat získané znalosti i ve stresu. Popis praktické části je zakončen seznamem doporučených pomůcek, které se při programu využívají. Z toho je jasně patrné, že program fakticky nevyžaduje nákladné materiálové prostředky na realizaci a s trochou nadsázky se dá uspořádat prakticky
kdekoliv a kdykoliv. Toto lze považovat za velké pozitivum programu i celého systému.

V závěru této metodiky jsou shrnuty dosažené výsledky pilotního programu, které lze považovat za velmi dobré. Prakticky všechny děti se aktivně zapojily do programu, žádné dítě nebylo během realizace projektu zraněné, a výsledkem jsou nadšené děti, které získaly znalosti a dovednosti, ale i sebevědomí, jak rozeznat potenciálně nebezpečnou situaci a jak ji i následně řešit.

Hodnocení: 
1
Průměr: 1 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com