7. Závěr

Téma:
V rámci tohoto programu bylo proškoleno 427 žáků prvního stupně Základní školy v Roztokách u Prahy. Jednalo se o kompletní proškolení prvního stupně. Z tohoto počtu pouze dva žáci odmítli se aktivně zúčastnit při aktivitách programu, přesto však trvali na tom, že budou alespoň pasivně přihlížet. Z těchto proškolených 427 žáků ZŠ Roztoky u Prahy byli:
  • dva žáci s lehkou formou autismu – oba (chlapec a dívka) se postupně aktivně zapojili do celého interaktivního programu
  • jeden žák upoutaný na vozíku – již od začátku se velmi aktivně zapojoval do celého programu
  • šest žáků s ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – organizace a struktura programu umožnila těmto žákům se plně soustředit a nepůsobit jako rušivý element během programu.

Během realizace programu byly objeveny relativně četné (cca 1 případ / třída) avšak velmi mírné projevy šikany (počínající stádium 1) či škádlení, které však byly vysvětleny a vyřešeny již během samotného programu nastavením jiných vzorců chování.

Během realizace programu byl objeven i jeden případ možné šikany dívky ve 4. třídě (stádium 1) ze strany spolužáků a sourozence. Informace předány vedení školy i školní preventistce k dalšímu řešení.

Zajimavé bylo sledovat reakce dětí, které během kurzu přiznaly, že patří mezi agresory. Během kurzu se nám opakovaně potvrdilo, že takové děti si uvědomily celkový dopad, ale i jiné možnosti řešení, bez použití verbální či fyzické agrese. Samozřejmě si však neděláme iluze, že po jednom absolvovaném kurzu se takový násilník napraví. Na druhou stranu není předpoklad, že agresor získané znalosti využije k zefektivnění svých vzorců chování, jelikož stejná informace o řešení potenciálních konfliktů byla poskytnuta všem dětem. Jinými slovy řečeno úroveň znalostí o problematice byla navýšena plošně, nikoliv selektivně. Na konci kurzu byla jasně zřetelná posílená soudržnost celé skupiny dětí. Na konci kurzu byly děti také prozkoušeny ze znalostí, které během kurzu získaly tak, abychom měli jistotu, že si z kurzu odnáší všechny důležité informace, které během kurzu zazněly.

Opakovaně jsme zaznamenali četné velmi pozitivní reakci ze strany pedagogů (třídních učitelů), ale také dětí i rodičů, se kterými jsme měli šanci po semináři hovořit. Výsledkem byla podpora a snaha o zorganizování podobného školení, tentokrát pro druhý stupeň.

Potvrdila se nám opět zkušenost, kterou mají i zahraniční týmy, že děti z podobných kurzů odchází nabité energií a rodiče žádající o navazující kurzy, které by získané dovednosti dále prohloubily a navázaly intenzivnějšími konfliktními scénáři, které by dítě zatížilo opět o něco více a tím posílilo jeho odolnost vůči stresu, ale i zvýšilo jeho sebedůvěru.

Na závěr je nutné zmínit ještě jeden důležitý bod – ačkoliv strategie prevence násilí mezi dětmi by měla být sjednocena na republikové úrovni, z vlastní zkušenosti vím, že se občas liší škola od školy. Proto je velmi důležité, aby tento program, pokud bude aplikován do té které školy, byl v plném souladu se schválenou strategií školy. Tento program rozhodně nemá nahradit fungující strategii, ale dále ji rozšířit tak, aby prevence násilí mezi dětmi (nejen) na školách byla efektivnější, zábavnější a přinesla očekávané výsledky.

8. Ohlasy a reference

„V loňském školním roce 2013/2014 mi přišla nabídka prevence násilí mezi dětmi od pana Ing. J. Kolcuna. Po přečtení nabídky jsem objednala program pro jednu třídu I. stupně na ukázku. Po shlédnutí tohoto programu jsem objednala program pro všech 21 tříd na I. stupni po dohodě s vedením školy, které se účastnilo ukázkového programu.

Program C.A.T.S. v systému F.A.S.T. Defense - boji proti šikaně je profesionálně sestaven "ušit na míru" žákům I. stupně. Žák nesedí, ale aktivně se účastní a zkouší sebeobranu proti agresorovi. Tým pana ing. Kolcúna je sehraný a každému dítěti se věnuje individuálně. Žáci odcházeli z tělocvičny nadšeni a ptali se učitelů, kdy bude program pokračovat. Učitelé si společně s žáky o všem povídali. Pedagogové mají opět o tento program zájem, vztahy ve třídě se poté znatelně zlepšily.

Program je kvalitně a profesionálně vedený, tým pana ing. J. Kolcuna má k dětem přátelský a lidský vztah a to bylo cítit po celou dobu programu v tělocvičně. Tento program mohu doporučit všem základním školám. Ohlas učitelů a žáků u nás byl stoprocentní.“

Mgr. Michaela Černá
Školní metodik prevence
Základní škola Roztoky, okres Praha – západ

„Ve školním roce 2013/2014 se zúčastnili žáci naší školy preventivního programu „C.A.T.S.“. Podle mých zkušeností a zkušeností ostatních kolegů byl tento program opravdu zdařilý. Malé děti jsou ještě velice důvěřivé, bezbranné a i přesto, že se jim dostává poučení především od rodičů a pedagogů, nedokáží se nebezpečí bránit, protože neumí ještě vyhodnotit, zda-li se opravdu o nebezpečí jedná.

Instruktoři se snažili uvést děti do reálné situace, děti si mohly zažít „ohrožení“ a vyzkoušet si, jak překonat strach a bránit se. Ještě několik dní po prožitku si o tom povídaly a znovu si obranu zkoušely. Domnívám se, že by bylo dobré ještě vše zopakovat a upevnit.“

Ludmila Marušková
Třídní učitelka
Základní škola Roztoky, okres Praha – západ

Hodnocení: 
1
Průměr: 1 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com