Vývoj řeči předškolních dětí

Téma:
Logopedie je nauka o vývoji a poruchách mluvené řeči a nápravně výchovná péče o mluvní projev člověka. Mluvní projev je však nerozlučně spjat s vnímáním a rozuměním řeči druhých. Logopedie je v podstatě vštěpování a upevňování správných mluvních vědomostí, dovedností a návyků. Někdy je zapotřebí i odborné péče foniatrické nebo spolupráce s ORL.

Logoped provede základní orientační vyšetření sluchu, schopnosti fonematické diferenciace výslovnosti, vyšetření laterality.

Každé dítě je jiné, někdy jsou mezi nimi velké rozdíly i co se týká vývoje řeči. Nemůžeme je vždycky hodnotit podle odborných knih, nebo porovnáváním s dětmi známých apod. Období rozumění řeči nastává kolem 1. roku dítěte. Řeč se zdokonaluje po stránce obsahové i formální (zvukové) a čím dál víc se přibližuje řeči dospělých. Za normálních podmínek má být tento vývoj řeči po stránce formální ukončen kolem 5. roku, nejpozději však do 6. roku, než dítě vstoupí do 1. ročníku ZŠ. Stává se ale, že dítě nezvládne správnou výslovnost všech hlásek před vstupem do školy. Pokud se jedná o lehčí funkční vadu jedné hlásky, bývá náprava snadná. Pokud jde o větší počet nesprávně tvořených hlásek, dětem je většinou odložena školní docházka, pokud ne, mívají ve škole problémy při čtení a psaní i v mluvním projevu.

S dítětem je nutné stále mluvit, každou činnost provázet slovem, i když ta se několikrát opakuje. Čím více má dítě příležitostí dorozumívat se řečí, tím lépe se jeho řeč rozvíjí. A tak přibližně v 18 měsících užívá asi 50 slov, do konce druhého roku slovní zásoba dítěte obsahuje až na 400 výrazů.

Velmi dobrou mluvní průpravou jsou různé dětské říkanky a popěvky. Hlavně se snažíme, aby řeč dětí byla srozumitelná, aby postupně přibývající hlásky zněly správně a čistě přiměřeně věku dítěte. Naučených a opakováním upevňujících zkomolenin se dítě obtížně zbavuje. Snažíme se mluvit s dětmi správně. Vždyť přijmou to, co jim odevzdáme a čemu je naučíme a na tom teprve tvoří dál. Stojí potom hodně práce opravit špatně utvořené hlásky nebo dokonce vlastní řeč dítěte, kterou se není schopno domluvit s okolím.

Jsou děti, které se těší z každé hlásky, kterou se jim podařilo vyslovit správně a některé děti si o nápravu přímo řeknou. Ale stane se, že špatně mluvícímu dítěti opakujeme kousek „jeho řečí“ přednesené říkanky a ono se směje, že tak nemluví, nebo se i urazí a přestane s námi mluvit. Proto je chyba , když se rodiče včas neporadí s dětským lékařem nebo přímo nezajdou za logopedem. Ale v pěti letech dítěte je pozdě. Zvláště když se jedná o větší počet počet chybně tvořených hlásek.

A najednou se blíží zápis do prvních tříd , někteří rodiče zpozorní: Honem se naučit říkanku, básničku nebo písničku – ale se správnou výslovností! Když se to do zápisu nezvládne, ještě je do začátku školního roku dost času. Ale pozor – pokud se nezačne s nápravou vadné výslovnosti hned a opravdu poctivě, dítě to před nástupem do školy nestihne. Dospělý člověk, který nikdy neměl problémy s artikulací a s podobnými problémy se nesetkal ani u svých dětí, si neuvědomuje, jak složité jsou pohyby mluvidel při řeči a co všechno musí dítě sluchem postřehnout a naučit se.

Pro představu jsem vybrala jen část slova, je to shluk souhlásek „str“ , který se objevuje ve slovech strop, strouha apod. Jak asi pracují mluvidla při vyslovení hlásek, si popíšeme. Při počátečním „s“ se jazyk opře o dolní zuby a vytvoří v podélné ose malinkou úžinu, kudy uniká výdechový proud. Ten naráží na ostří řezáků a vyvolá ostrý šum. Pak se jazyk musí zdvihnout, okraji podkovovitě přilnout k horním dásním a vytvořit „t“ . Pro artikulaci „r“ se hrot jazyka uvolní a v několika setinách vteřiny jednou až dvakrát kmitne za současného znění hlasu vytvořeného kmitáním hlasivek. Nato se ústa víc otevřou, rty se zaokrouhlí, jazyk se stáhne dozadu a připraví se na vyslovení samohlásky.

Tento zjednodušený popis práce mluvidel ukazuje, jak je výkon mluvy složitý a co to dá špatně mluvícímu dítěti práce, když chce správně naučené hlásky zařadit do běžné mluvy. Proto mu bude nějakou dobu trvat, než zvládne článkování všech hlásek v hláskových řadách. Za jak dlouho se mu to podaří, záleží na jeho osobních vlastnostech, na jeho sluchové vnímavosti a motorické obratnosti.

Hodnocení: 
Zatím nehodnoceno

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com