Sami na děti

O projektu

Tyto stránky provozuje občanské sdružení APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství. Vznikly jako jedna z aktivit mezinárodního projektu Rodiče samoživitelé/samoživitelky a trh práce, realizovaného od prosince 2012 do listopadu 2014.

Projekt s mezinárodní účastí si klade za cíl posílit postavení rodičů samoživitelů/samoživitelek na trhu práce. Zaměříme se na klíčové aktéry, kteří s rodiči samoživiteli pracují: úřady, zaměstnavatele, neziskové organizace a na ty, kdo mohou jejich situaci ovlivnit prosazováním a zaváděním opatření vedoucích ke zlepšení jejich situace v ČR (tvůrci/kyně politik, územní samosprávy).

Součástí projektu je zmapovat úspěšné strategie ze zahraničí za spolupráce se zahraničními partnery a sdílení těchto strategií a jejich propagace v ČR. Na to navazují aktivity vedoucí k úspěšnému přenosu zahraničního know-how do podmínek ČR. Výsledkem má být mj. iniciace potřebných změn v legislativě ČR a zavedení dalších opatření, která povedou ke zlepšení situace rodičů samoživitelů/ek. Projekt samozřejmě cílí i na samotné rodiče samoživitele/ky a na zvýšení jejich informovanosti a zlepšení jejich orientace při hledání pomoci.

Z aktivit projektu:

Analýza situace rodičů samoživitelů/samoživitelek v ČR a zahraničí

Odborná analýza dat, týkajících se rodičů samoživitelů/ek, rešerše české a evropské legislativy v této oblasti, sbírání příkladů dobré praxe za spolupráce se zahraničními partnery projektu, jimiž jsou organizace z Velké Británie a Irska s dlouholetou praxí v oblasti pomoci rodičům samoživitelům/kám a zlepšování jejich podmínek.

Dvě mezinárodní setkání (kulatý stůl a konference)

Vedle zahraničních partnerů projektu se zúčastní angažovaní aktéři z ČR – tvůrci/kyně politik, odborníci/odbornice, zástupci/kyně organizací rodičů samoživitelů/ek a pomáhajících organizací, orgánů státní správy, územní samosprávy, zaměstnavatelé aj. Účastníci se podrobněji seznámí se situací a potřebami rodičů samoživitelů/ek v ČR, s příklady dobré praxe ze zahraničí i tuzemska a na základě sdílených zkušeností sestaví plán společné práce na vytčených cílech. Výstupem závěrečného setkání bude mj. vypracovaný konkrétní návrh legislativních změn v této oblasti.

Vzdělávací semináře

Poskytneme sérii vzdělávacích seminářů jak rodičům samoživitelům/kám, tak klíčovým aktérům v regionech ČR, zaměřených na zvýšení informovanosti a zároveň na navázání spolupráce s regionálními činiteli/kami a získání potřebných podnětů pro návrhy na konkrétní postupy a změny.

Studijní cesty do zahraničí

Spolu se zástupci klíčových aktérů/ z ČR zrealizujeme studijní cesty k zahraničním partnerům projektu, kde získáme informace, praktické zkušenosti a v neposlední řadě inspiraci pro přenos a šíření dobré praxe v ČR.

V průběhu celého projektu si klademe za úkol šířit povědomí o situaci rodičů samoživitelů/ek na trhu práce mezi odbornou i širokou veřejnost, stejně jako informace o možnostech, jak tuto situaci zlepšit.

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com