Opožděný vývoj řeči

Téma:
Do jednoho roku života dítěte, je zcela přirozené, že dítě nemluví. Toto období se nazývá fyziologická nemluvnost. Od prvního roku života dítěte začíná vlastní vývoj řeči. Dítě tak používá jednoduchá jednotlivá slova (např.mama, tata, bác,baba, haf, apod.), která mívají význam celé věty. Někdy se může stát, že se vývoj opozdí a i přesto, že je dítě zdravé (tedy slyší, není mentálně retardované, není postižena hybnost ani řečové orgány, dítě reaguje na podněty z okolí gesty, mimikou – mluvíme o tzv. prodloužené fyziologické nemluvnosti. V takovém případě je důležité zjistit, zda se tento jev nevyskytuje v rodině. Často se stává, že se tento typ nemluvnosti objevuje v rodinách opakovaně a to častěji u chlapců než u děvčátek.

Pokud vaše dítě ve třech letech ještě nemluví, nebo mluví méně než ostatní děti ve stejném věku jedná se o opožděný vývoj řeči. Vždy je velmi důležité hledat příčiny opožděného vývoje řeči a v tomto případě je nezbytně nutné vyhledat odborníka a nechat dítě vyšetřit. Odborná vyšetření by měla být provedena u foniatra, neurologa, klinického psychologa, klinického logopeda, popřípadě na ORL a oftalmologii.

Tato odborná vyšetření  by měla vyloučit:

  • Sluchovou vadu
  • Vadu zraku
  • Poruchy intelektu
  • Vady mluvidel (rozštěpy rtu, patra, submukózní rozštěpy)
  • Poruchy centrální nervové soustavy

 Pokud se podaří tyto poruchy a vady vyloučit jedná se o

Opožděný  vývoj řeči prostý

V tomto případě má dítě velmi dobré rozumění řeči a rozvinutou motoriku a hru. Prostý opožděný vývoj řeči je zpravidla ovlivněn genetickými faktory.Důležitá je spolupráce s klinickým logopedem, který poskytne  rodině potřebné instrukce o vhodném výchovném a řečovém vedení dítěte. Doporučujeme také vyšetření u klinického psychologa, který doplní logopedické vyšetření a poskytne rodině další cenné rady. 

Opožděný vývoj řeči na podkladě sluchové vady 

Děti, které se se sluchovou vadou již narodí nebo ji získají v raném věku, mají vždy ovlivněn  vývoj řeči. Velmi důležité je včasné rozpoznání sluchové vady a přidělení odpovídajícího sluchadla. Proto je nutné při každém podezření, kdy dítě nereaguje adekvátně na zvukové a řečové podněty, aby rodiče neprodleně vyhledali péči odborníka - lékaře ORL nebo foniatra. Včasné diagnostikování sluchové vady je důležitým předpokladem zahájení cílené logopedické terapie. Přidělení odpovídajícího sluchadla má klíčový význam pro rozvoj řeči i dalších schopností dítěte, zejména intelektu. 

Opožděný vývoj řeči na podkladě poruch intelektu 

Děti s nižším intelektem a celkovým opožděním se řeč rozvíjí zpravidla pomaleji a deformovaně, podle stupně postižení. Dítě má malou slovní zásobu, tvoří věty agramaticky, má často obsáhlou vadu výslovnosti, jeho řečový vývoj je prodloužený a vyžaduje dlouhodobou logopedickou péči.

U nejtěžších forem mentální  retardace se řeč rozvíjí jen částečně nebo vůbec. Porucha řeči se nejvíce projevuje v obsahové stránce řeči (chápání významu slov). 

Opožděný  vývoj řeči na podkladě orgánových poruch mluvidel 

K opoždění nebo narušení vývoje řeči může dojít také u dětí:

  • s vrozeným rozštěpem rtu nebo patra – palatolalie - (tyto děti mají opožděný vývoj řeči jen někdy) V současné době mají tyto děti ve zdravotnictví od narození zajištěnu komplexní péči. Velmi důležité je zda je kromě rozštěpu rtu nebo patra přítomna porucha sluchu, úroveň intelektu, apod.). Opominout také nelze spolupráci s rodinou a dítětem.
  • s narušeným vývojem chrupu
  • s výrazně zkrácenou podjazykovou uzdičkou – v těchto případech bývá nejčastěji postižena výslovnost hlásek (L, R,Ř). Nutné je přestřižení podjazykové uzdičky, které většinou provádí zubní lékař, nebo lékař na ORL.
     s deformací jazyka

V těchto případech většinou děti mluví méně a nejvíce je narušena výslovnost hlásek. Důležité však je, že dítě chápe význam slov, používá správné gramatické tvary slov. Řeč bývá špatně srozumitelná, ale obsahová stránka řeči je vzhledem k věku správná.  

Opožděný  vývoj řeči na podkladě poruch centrální  nervové soustavy - vývojová  dysartrie

Tato porucha je jedním z příznaků  dětské mozkové obrny. Vývoj řeči u této poruchy bývá opožděn jen někdy. Rozvoj obsahové stránky řeči záleží na úrovni intelektu dítěte. Pokud je úroveň intelektu v normě nebývá rozumění řeči opožděno vůbec.

Vývojová dysartrie se projevuje  zpravidla výrazným narušením mluvidel, kdy dítě nedokáže nastavit mluvidla tak, aby určitou hlásku správně realizovalo. Tyto děti mívají často potíže s polykáním a nadměrným sliněním. 
 Dobrý intelekt bývá často zachován, dítě dobře vnímá a rozumí mluvené řeči. 
 Péče o rozvoj řeči dítěte s vývojovou dysartrií patří výhradně do kompetence klinického logopeda.

Hodnocení: 
3
Průměr: 3 (1 vote)

If you are looking for a detailed threshold guide, try these sites: www.wonderful-prague.com